Λογιστικες Υπηρεσιες

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ατομικές Επιχειρήσεις, Εμπορικές εταιρείες, Σωματεία, Ελεύθεροι Επαγγελματίες.
 • Ισολογισμοί, Οικονομικές καταστάσεις, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., καταστάσεις ΚΕΠΥΟ κ.α.
 • Έναρξη (ίδρυση) και Διακοπή επιχείρησης, Μεταβολές και Θεωρήσεις εταιρειών, Φορολογικές ενημερότητες κλπ.
 • Ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης καθώς και για κάθε νέο φορολογικό μέτρο.
 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3.
 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένου και Ισολογισμού χρήσης).
 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Ο.Ε. – Ε.Ε. και λοιπών Νομικών προσώπων.
 • Λοιπές δηλώσεις σχετιζόμενες άμεσα με φορολογία εισοδήματος.
 • Δήλωση Νομικών Προσώπων.
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις πελατών – προμηθευτών.
www.ecotaxis.grwww.ecotaxis.gr